REGULAMIN 

Konkursu DZIECI NA TROPIE ŚMIECI - razem chronimy naszą przyrodę

aktualizacja z dnia 01.03.2018r.

REGULAMIN 

Konkursu DZIECI NA TROPIE ŚMIECI - razem chronimy naszą przyrodę

aktualizacja z dnia 01.03.2018r.

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu DZIECI NA TROPIE ŚMIECI – razem chronimy naszą przyrodę jest
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą przy
ul. Sobieszyńskiej 8, 00-764 Warszawa (dalej zwanym: „Organizatorem”).

Inicjatorem i pomysłodawcą Konkursu jest VIVENGE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce, tel.: (25) 794 80 80, http://www.vivenge.eu/

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej www.NaTropie.gridw.pl

2. CELE KONKURSU

Celami Konkursu są:

 • zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę;
 • promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu;
 • poznanie indywidualnego spojrzenia na ekologię.

3. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7–16 lat reprezentowane przez zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych pod kierunkiem Opiekuna/Nauczyciela (dalej zwane: „Uczestnikiem”).

Zespół tworzą uczniowie z jednej klasy. Każda szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę zespołów uczniowskich.

Konkurs skierowany jest do szkół z gminy Łuków.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Konkurs trwa od 26 lutego do 15 czerwca 2018 roku i składa się z dwóch etapów:

a) Etap indywidualny na projekt plakatu lub tabliczki mówiących o zakazie śmiecenia w lesie oraz konieczności dbania o przyrodę;
b) Etap zespołowy na przeprowadzenie zbiórki śmieci oraz przeprowadzenie badań i obserwacji przyrodniczych .

Warunkiem udziału w Konkursie jest rejestracja do 12 marca 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.NaTropie.gridw.pl, zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie i przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr (22) 851 62 01.

 

5. ETAP INDYWIDUALNY

Termin realizacji etapu indywidualnego zaplanowany jest do 26 marca 2018 roku.

Przedmiotem tego etapu jest przygotowanie przez poszczególnych uczniów projektu tabliczki mówiących o zakazie śmiecenia w lesie oraz konieczności dbania o przyrodę. Każdy uczeń realizuje to zadanie samodzielnie.

Uczestnicy wykonują tabliczkę na podkładzie w formacie A4 (np. bristol/blok techniczny) jedną z przykładowych technik: rysowanie kredkami lub mazakami/flamastrami, malowanie farbami, szkicowanie ołówkiem, wyklejanka.

Spośród wszystkich prac wykonanych przez uczniów z danego zespołu i zgłoszonych do konkursu indywidualnego, dzieci i młodzież samodzielnie wybierają maksymalnie pięć, najlepszych według nich, projektów. Projekty te zostaną dostarczone do VIVENGE Sp. z o.o., która na ich podstawie wykona trwałe tabliczki. Tabliczki te zostaną przekazane danemu zespołowi przed wyjściem na zajęcia terenowe – uczniowie będą mogli rozwiesić te tabliczki w dowolnym miejscu podczas zajęć terenowych, połączonych ze zbiórką śmieci.

6. ETAP ZESPOŁOWY

Termin realizacji etapu zespołowego jest zaplanowany do 14 maja 2018 roku.

Przedmiotem tego etapu jest przygotowanie przez zespół reportażu z podsumowaniem badań
i obserwacji przyrodniczych oraz zbiórki śmieci przeprowadzonych w pobliskim lesie. Etap jest realizowany przez całą klasę/zespół wspólnie. Szkoły biorące udział w konkursie powinny zaplanować wyjście w teren w dowolny dzień między 16 a 20 kwietnia 2018 r.

Zanim uczniowie ruszą w teren, nauczyciel/opiekun przeprowadzi z uczniami zajęcia tematyczne (na podstawie opracowanego przez Organizatora scenariusza). Będzie to lekcja wprowadzająca do konkursu, przygotowanie się do prowadzenia badań i obserwacji zaplanowanych w ramach konkursu.

Przed wyjściem w teren nauczyciel podzieli młodzież na 4 grupy. Grupy wspólnie wychodzą w teren, jednak każda grupa będzie miała do wykonania inne działanie. Trzy grupy będą prowadziły badania i obserwacje przyrodnicze, dzięki którym lepiej poznają przyrodę – zgodnie z otrzymanym scenariuszem zajęć. Czwarta grupa w tym samym czasie będzie odpowiedzialna za zbiórkę śmieci. W trakcie zajęć terenowych będzie następowała zmiana zadań realizowanych przez grupy. Tym samym każdy uczeń będzie zarówno mógł włączyć się w badania przyrodnicze, jak i sprzątanie lasu.

Nauczyciel/opiekun wydeleguje po 2 osoby z każdej grupy, które będą odpowiedzialne, za zebranie materiałów niezbędnych do przygotowania reportażu podsumowującego zbiórkę śmieci i przeprowadzone badania. Reportaż może zostać przygotowany, np. w formie artykułu ze zdjęciami, prezentacji, czy filmiku.

7. NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH - ETAP INDYWIDUALNY

Zgłoszenie prac do konkursu indywidualnego odbywa się poprzez przekazanie ich do Organizatora do dnia 26 marca br. Organizator odbierze prace bezpośrednio ze szkoły, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mail z nauczycielem – opiekunem zespołu.

Wszystkie nadesłane prace są oceniane przez Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora i Inicjatora Konkursu. Jury zostanie powołane do dnia 11 maja 2018 roku. Ogłoszenie składu Jury zamieszczone zostanie na stronie http://www.NaTropie.gridw.pl.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie http://www.NaTropie.gridw.pl do dnia 28 maja 2018 roku. Zwycięskie szkoły zostaną również powiadomione telefonicznie i/lub przy pomocy poczty elektronicznej. 

Aktualne informacje o Konkursie będą publikowane na stronie http://www.NaTropie.gridw.pl

8. NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH - ETAP ZESPOŁOWY

Zgłoszenie prac do etapu zespołowego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 14 maja 2018 roku do godz. 16:00 poprzez umieszczenie ich na jednym z ogólnodostępnych serwisów do przesyłania plików (np. WeTransfer) i przekazanie linku do pobrania materiałów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczy się termin dostarczenia prac do Organizatora. Prace, które dotrą do siedziby Organizatora po wyznaczonym terminie, tj. po 14 maja 2018 roku po godz. 16:00, nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Wyniki prac konkursowych zostaną ocenione przez Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora i Inicjatora Konkursu. Jury zostanie powołane do dnia 11 maja 2018 roku. Ogłoszenie składu Jury zamieszczone zostanie na stronie http://www.NaTropie.gridw.pl Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę, m.in.: nawiązanie do tematu Konkursu; atrakcyjność przygotowania reportażu.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie http://www.NaTropie.gridw.pl do dnia
28 maja 2018 roku. Zwycięskie szkoły zostaną również powiadomione telefonicznie i/lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Aktualne informacje o Konkursie będą publikowane na stronie http://www.NaTropie.gridw.pl

9. HARMONOGRAM KONKURSU

Haromonogram Konkursu został przedstawiony poniżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1: Harmonogram Konkursu

DZIAŁANIE TERMIN
1. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie – rejestracja zespołów do 12 marca 2018 r.
2. Realizacja etapu indywidualnego: przygotowanie przez poszczególnych uczniów projektu plakatu/tabliczki mówiącej o zakazie śmiecenia oraz konieczności dbania o przyrodę 1 marca – 26 marca 2018 r.
3. Termin nadsyłania prac indywidualnych (projekt plakatu/tabliczki) 26 marca 2018 r.
4. Realizacja przez nauczycieli lekcji wprowadzających do tematyki Konkursu 26 marca – 16 kwietnia 2018 r.
5. Realizacja etapu zespołowego: udział dzieci
i młodzieży w zajęciach terenowych prowadzonych przez nauczyciela przy udziale ekspertów Organizatora (badania i obserwacje przyrodnicze połączone ze zbiórką śmieci)
dowolny dzień między
16 a 20 kwietnia 2018 r.
6. Realizacja etapu zespołowego: przygotowanie reportaży podsumowujących ww. zajęcia 16/20 kwietnia – 14 maja 2018 r.
7. Powołanie Jury Konkursu do 11 maja 2018 r.
8. Termin nadsyłania prac zespołowych (reportaży) 14 maja 2018 r.
9. Obrady Jury konkursowego 14–28 maja 2018 r.
10. Ogłoszenie wyników konkursu do 28 maja 2018 r.
11. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom indywidualnym oraz zespołom ok. 5 czerwca 2018 r.

 

10. NAGRODY W ETAPIE INDYWIDUALNYM

1. Za zajęcie I miejsca zwycięzca otrzymuje zestaw sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 700,00 zł,
2. Za zajęcie II miejsca zwycięzca otrzymuje zestaw sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 500,00 zł,
3. Za zajęcie III miejsca zwycięzca otrzymuje zestaw sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 350,00 zł,
4. Mogą zostać również przyznane 3 wyróżnienia nagrodzone zestawem sprzętu sportowo-turystycznego
o wartości 200,00 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału i wysokości nagród.

Wręczenie nagród zespołom nastąpi podczas wizyty przedstawicieli Organizatora oraz w siedzibie współorganizatora Konkursu lub w urzędzie gminy (w uzgodnionym terminie).

 

11. NAGRODY W ETAPIE ZESPOŁOWYM

1. Za zajęcie I miejsca zwycięski zespół otrzymuje:

 • voucher o wartości 2000 zł, który może wykorzystać na dowolny, uzgodniony z Organizatorem cel, np. sfinansowanie wycieczki klasowej,
 • zestaw badawczy dla szkoły/nauczyciela wspierający prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych o wartości ok. 900,00 zł,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.

2. Za zajęcie II miejsca zwycięski zespół otrzymuje: 

 • voucher o wartości 1400 zł, który może wykorzystać na dowolny, uzgodniony z Organizatorem cel, np. sfinansowanie wycieczki klasowej,
 • zestaw badawczy dla szkoły/nauczyciela wspierający prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych o wartości ok. 750,00 zł,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.

3. Za zajęcie III miejsca zwycięski zespół otrzymuje:

 • voucher o wartości 1000 zł, który może wykorzystać na dowolny, uzgodniony z Organizatorem cel, np. sfinansowanie wycieczki klasowej,
 • zestaw badawczy dla szkoły/nauczyciela wspierający prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych o wartości ok. 500,00 zł,
 • e-dyplomy dla wszystkich Uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału i wysokości nagród.

Wręczenie nagród zespołom nastąpi podczas wizyty przedstawicieli Organizatora oraz w siedzibie współorganizatora Konkursu lub w urzędzie gminy (w uzgodnionym terminie).

12. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w publikacjach
i wszelkich działaniach promocyjnych.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych prac
w działaniach promocyjnych Konkursu i Centrum UNEP/GRID-Warszawa, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:

a) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie, m.in. choć nie wyłącznie w postaci książki i CD-ROM-u;

b) wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);

c) używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych).

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków jury. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie lub pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu czterech dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo korespondencyjny: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Organizator konkursu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Pomysłodawca konkursu
VIVENGE
Patronat
Urząg Gminy Łuków